Grondbedrijf kost Heerenveen al ruim 17 miljoen euro

Heerenveen - In de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond werd duidelijk dat de situatie van het grondbedrijf in 2011 verder is verslechterd. Op onderdelen zijn dit jaar al weer de ramingen van de onafwendbare verliezen naar boven bijgesteld.

De Voorziening Verliezen Grondbedrijf is bij de jaarrekening 2009 gevormd. Bij de jaarrekening 2010 is de berekening geactualiseerd en is de stand een verlies van € 8,7 miljoen. In de begroting voor 2012 wordt het totaal becijferd op een verlies van € 17,2 miljoen. Dit betekent een toename van het onafwendbaar verlies van € 8,5 miljoen ten opzichte van 2010. De raad is afgelopen donderdagavond akkoord gegaan met een verhoging van de Voorziening Verliezen Grondbedrijf met € 3,4 miljoen. De extra investering komt uit de winst die is gemaakt op de exploitatie van het Industrieterrein Kanaal (€ 680.000) en uit de algemene reserves (€ 2.750.000). Het resterende bedrag van € 5,1 miljoen is al verwerkt in de Verantwoordings- en Perspectiefnota 2011.Deze bijstellingen hebben diverse oorzaken. Er is vooral sprake van kostenstijgingen en vertragingen in de verkoop van kavels voor woningbouw en industrie. Het college gaf aan dat er tot nu toe van word uitgegaan dat de stagnatie in de grondverkoop van kavels voor bedrijven en voor woningen van tijdelijke aard is. Gelet echter op de verslechterende economische en financiële situatie lijkt die aanname niet langer houdbaar. Er moet rekening gehouden worden met een langere stagnatie. Wanneer er sprake is van herstel moet rekening worden gehouden met een nieuw evenwicht dat waarschijnlijk veel lager ligt dan dat van de ons achterliggende jaren, waarschuwt het college. Dit betekent dat de huidige Voorziening Verliezen Grondbedrijf en de Algemene Reserve van het grondbedrijf op korte termijn al niet toereikend zullen zijn om de toekomstige verliezen op te vangen. Het college gaat, gedwongen door deze nieuwe omstandigheden, voorstellen ontwikkelen voor verder maatregelen. De raad heeft met wethouder Lykele Buwalda afgesproken om in het 1e kwartaal van 2012 een brede discussie te organiseren waarin van gedachten kan worden gewisseld hoe Heerenveen verder moet met zijn grondbedrijf.