Extra aandacht voor veiligheid

Heerenveen - Het college van de gemeente Heerenveen stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met ‘Op Maat’, integraal veiligheidsbeleid 2011 - 2014.

De komende vier jaar zal extra aandacht zijn voor (huiselijk) geweld in de buurt, GHB en andere middelen, (voetbal)geweld op straat, overlast jeugd en de fysieke veiligheid, bijvoorbeeld verkeerssituaties tijdens evenementen en brandveilig leven. Het integraal veiligheidsbeleid is tot stand gekomen met behulp van de inbreng van vele partijen. De gemeente brengt die als „regisseur? bij elkaar. Omdat (on)veiligheid uit de samenleving zelf komt, wordt van inwoners en bedrijven ook verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Zij worden daarom betrokken bij het maken van het beleid en bij de aanpak van onveiligheid. Ook de Participatieraad, de wijkpanels/ plaatselijke belangen en schoolbesturen hebben een nuttige bijdrage geleverd. Zij zijn immers goed op de hoogte van de veiligheid en leefbaarheid in hun dorp/ wijk. Net als de inwoners hebben zij benadrukt wat zij belangrijk vinden. Zo zijn de prioriteiten duidelijk geworden. En zo ontstaat ook draagvlak voor het beleid. Het college is enthousiast over de manier waarop het veiligheidsbeleid tot stand is gekomen. Burgemeester Tjeerd van der Zwan: "we blijven ons sterk maken voor een beter, mooier, leefbaarder en veiliger Heerenveen. Maar vragen daarbij om een grotere rol van inwoners zelf. Om mee te denken en te doen. Die rol is hier goed opgepakt".