Hoofdrol burger in nieuw veiligheidsbeleid

Heerenveen - Inwoners en bedrijven in Heerenveen moeten zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de aanpak van onveiligheid in de gemeente. Dat is een van de belangrijkste punten in het integraal veiligheidsbeleid 2011 -2014 ‘Op Maat’.

Omdat (on)veiligheid uit de samenleving zelf komt, verwacht de gemeente dat burgers hun verantwoordelijkheid nemen. Burgemeester Tjeerd van der Zwan: “We blijven ons sterk maken voor een beter, mooier, leefbaarder en veiliger Heerenveen. Maar vragen daarbij om een grotere rol van inwoners zelf. Om mee te denken en te doen. Die rol is hier goed opgepakt”. Het integraal veiligheidsbeleid is tot stand gekomen met behulp van de inbreng van verschillende partijen. Ook de Participatieraad, de wijkpanels/ plaatselijke belangen en schoolbesturen hebben een bijdrage geleverd. De komende vier jaar zal extra aandacht zijn voor (huiselijk) geweld in de buurt, GHB en andere middelen, (voetbal)geweld op straat, overlast jeugd en de fysieke veiligheid, bijvoorbeeld verkeerssituaties tijdens evenementen en brandveilig leven. Door aandacht te besteden aan alle schakels van de keten, wordt voorkomen dat eenzijdig aandacht bestaat voor bijvoorbeeld alleen gevolgen. Het gaat zowel om het structureel voorkomen van onveiligheid, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten. Maar ook om het voorbereid zijn op onverwachte situaties door het opstellen van een crisisplan of het organiseren van oefeningen. Tenslotte is nazorg volgens de gemeente ook belangrijk, om zo snel mogelijk terug te keren in de ‘normale’ situatie, bijvoorbeeld opvang van slachtoffers of preventieadviezen na woninginbraak. Het college vraagt de raad om in te stemmen met het nieuwe veiligheidsbeleid.