Verschillende geluidsnormen Heerenveense evenementen mogelijk

HEERENVEEN - In lijn met de wens van de raad stelt het college voor geluidsnormen toe te passen bij evenementen in Heerenveen.

Het voorstel is dat voor een aantal locaties vaste geluidsnormen kunnen gaan gelden. Hiervoor is extra toezichtcapaciteit nodig. Op alle andere locaties in Heerenveen en in de dorpen wordt de controle op de eindtijden bij grootschalige muziekevenementen gecontinueerd. Burgemeester Tjeerd van der Zwan: “Om te bepalen hoe we met de geluidsnormen bij evenementen omgaan zijn we niet over één nacht ijs gegaan. De raad heeft daar ook op aangedrongen. We hebben geluidmetingen laten doen en om tafel gezeten met vertegenwoordigers van wijkraden en Koninklijke Horeca Nederland om hun belangen mee te wegen. Het resultaat is een voorstel dat zo goed mogelijk rekening houdt met de situatie en ieders belangen.” uit onderzoek komt naar voren dat één standaard normstelling voor alle evenementenlocaties voor Heerenveen niet zinvol lijkt. Dit komt doordat er altijd verschil is in afstand naar woningen. Voor een aantal locaties is één normstelling wel mogelijk. Het gaat dan om het Gemeenteplein, Van Kleffenslaan, Burgemeester Kuperusplein en de evenemententerreinen P3 en P6. Voor de andere locaties in het centrum (gebied Crackplein, Crackstate, Vleesmarkt, Oude Koemarkt, Nieuwstraat en Amelius van Oenemapark) is een standaard normstelling, die recht doet aan de bescherming van de woonomgeving, niet mogelijk. Dit komt door de diversiteit in ligging van de podia en de plaatsing van de geluidsbronnen. De extra toezichtcapaciteit die hiermee gemoeid is zal door de gemeenteraad afgewogen moeten worden, in het kader van de Perspectiefnota 2013. Het college gaat het advies en de aanbevelingen uit het technisch onderzoek en de uitkomsten van een aantal bijeenkomsten met wijkraden en Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Heerenveen) aan de raad voorleggen. Hiermee heeft de eerdere opdracht van de raad, om de belanghebbenden goed te betrekken, invulling gekregen. De nieuwe aanpak komt op 3 april 2013 ter sprake tijdens een inloopavond voor ieder die geïnteresseerd is. Daarna volgt de inspraakprocedure en volgt een besluit door de raad.