,,Kansen voor een tweede leven van industrieel erfgoed''

HEERENVEEN - Deze week vond de eindpresentatie plaats van het project Herbestemming Industrieel Erfgoed Fryslân. Aan gedeputeerde Jannewietske de Vries werd niet alleen het eindrapport overhandigd, maar ook het eerste exemplaar van een brochure om industrieel erfgoed en de herbestemming ervan meer bekendheid te geven. Voorbeelden hiervan zijn de oude brandweerkazerne in Heerenveen, nu de Broedstoof een plek waar ondernemers, aanstormend talent en ervaren professionals werken en vergaderen en de herbestemming van de Technische School als bedrijfsverzamelgebouw met onder andere restaurant Het Ambacht.

Het project is het afgelopen jaar uitgevoerd door de stichtingen DBF, Industrieel Erfgoed Friesland en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. In het project is geïnventariseerd wat er nog aan industrieel erfgoed in Fryslân is en wat daarvan leeg staat. Door gemeenten, dorpsbelangen en historische verenigingen zijn 466 industriële erfgoedpanden aangedragen. Hiervan staan 46 panden leeg. Gemeenten leverden vooral erfgoed aan, dorpsbelangen vooral de leegstaande ‘probleempanden’. In driekwart van de gevallen gaven de gemeenten aan niet op de hoogte te zijn van leegstand. Ook heeft driekwart van de leegstand betrekking op panden zonder monumentale status. Het is lastig inzichtelijk te krijgen wie zich in erfgoed wil vestigen. Er zouden meer inspirerende voorbeelden van herbestemming voor het voetlicht moeten komen; aanbod creëert vraag. Herbestemming staat of valt bij de eigenaar. Uit het project blijkt dat als de eigenaar wordt ondersteund in het voortraject, de kansen op realisatie aanzienlijk toenemen. Maar ook een andere rol van de gemeenten is wenselijk. In plaats van de vergunningaanvraag af te wachten, pro-actief meedenken met de initiatiefnemer. Dat vergt wel een omslag in denken en doen van de gemeenten. Daarvoor is in ieder geval nodig dat gemeenten weet hebben van hun leegstand en daar een visie of beleid op maken. Industrieel erfgoed kan prima een tweede leven krijgen. De kansen liggen er. Daarvoor moeten ‘vraag en aanbod’ bij elkaar worden gebracht. Er is niet alleen brochure gemaakt om mensen ervoor te interesseren. Ook is het Kenniscentrum Herbestemming Noord opgericht. Op de daarbij behorende website www.herbestemmingnoord.nl kan vanaf woensdag 11 september a.s. erfgoedbreed leegstand worden gemeld, worden gezocht naar aangeboden erfgoed en inspiratie worden opgedaan uit goede voorbeelden van herbestemming.