Provincie ruimt 16.000 m³ vervuild slib op in Nes

Nes - De bodem van de Nesker Sylroede en De Boarn in Nes worden de komende tijd uitgebaggerd en gesaneerd door de Provincie Fryslân.

Dit is nodig omdat de bodem sterk vervuild is. Eén van de oorzaken daarvan is de aanwezigheid van de voormalige gasfabriek in Nes. Om het milieu te beschermen, gaat de provincie circa 16.000 m³ vervuild slib opruimen.

Baggeren

Ook wordt een deel van de walbeschoeiing verwijderd om de werkzaamheden mogelijk te maken. Drie toegangsvaarten worden uitgebaggerd zodat de aanlegplaatsen bij de woningen weer verbonden zijn met de vaarwegen. Aannemer Heuvelman Ibis uit Delfzijl voert zowel de waterbodemsanering als het baggerwerk in Nes uit. De werkzaamheden starten nog dit jaar en zijn vóór de zomer van 2014 afgerond.