Weststellingwerf met jaarrekening 2014 op koers

Wolvega - Het is de gemeente Weststellingwerf in 2014 gelukt een goede balans te vinden tussen de drie hoofddoelstellingen uit het collegeprogramma: de schuldenlast verlagen, de lasten voor de inwoners niet laten stijgen en ambities verwezenlijken.

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 3,8 miljoen. Het resultaat vloeit voort uit voornamelijk incidentele voordelen waaronder verkoop gemeentelijke bezittingen, legesopbrengsten uit grote projecten, een hogere algemene uitkering, stabiliserende uitkeringslasten in een neergaande economie en het positieve effect van de kanteling bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zodat de rijksbezuinigingen per 2015 kunnen worden opgevangen. Met alle beleidsmatige en financiële uitdagingen waar de gemeente de komende jaren voor staat een noodzakelijk resultaat en zeker geen reden tot euforie.