Dit was Heerenveen... De Rijksnormaallessen

Heerenveen - In 1886 werden in Heerenveen de Rijksnormaallessen ter opleiding van onderwijsgevenden  gesticht, in 1916 genoemd Rijksdagnormaalschool. De bouw van de school, naar ontwerp van R. Post en Zoon, wordt  gegund aan Hendrik Buwalda uit Nijehaske;  ‘verver’ Hendrik Comello van Benedenknijpe mag het schilderwerk  aanbrengen. De term Rijkskweekschool wordt pas per 1 september 1924 gebruikt.

Het schoolgebouw aan wat nu Thialfweg 17 is, is van de goede soort, vindt men. De docenten en kwekelingen denken er een aantal jaren later anders over: per 1 september 1930 nemen zij hun intrek in de nieuwe vleugel van de Rijks H.B.S. aan de Fok, omdat het oude gebouw niet meer voldoet aan de eisen. De op 9 december 1929 opgerichte Vereniging voor Landbouwhuishoudkundig Onderwijs, die in de oude school in de Kerkstraat al van start is gegaan, ziet betere mogelijkheden in de ontruimde kweekschool. Op 1 januari 1933 wordt het gebouw  in gebruik genomen met als directrice mej. A.H. Veenbaas. In 1950 wordt een nieuwe school aan de Anjelierstraat in gebruik genomen. Wie in de periode juli 1950 tot halverwege 1954 gebruik van het pand heeft gemaakt, is vooralsnog een vraagteken. In 1955 wordt gemeld dat  de oude kweekschool wordt verbouwd voor de nieuwe BLO-school De Reinbôge. De volgende huurder  van Thialfweg nr. 17 is met ingang van het schooljaar 1977-1978 de Christelijke Lagere Technische School. Voor deze school wordt een nieuw pand gebouwd in Nijehaske. Op 28 oktober 1981 wordt van  het onderkomen aan de Thialfweg afscheid genomen. Op 4 mei 1995 meldt de Leeuwarder Courant dat Thialfweg 17 te Heerenveen in gebruik is genomen door Dantuma Medische Speciaalzaken.  Ze zitten in een prachtige, hergebruikte school! In de Erfgoednota 2012 van de gemeente Heerenveen is het aangewezen als Beeldbepalend Pand. Klaas Peereboom