Vanaf 1 januari wijzigt afvalinzameling in gemeente Heerenveen

HEERENVEEN - Vanaf 1 januari 2016 wijzigt de afvalinzameling in de gehele gemeente Heerenveen. Daarmee wordt een eerste stap gezet naar het terugbrengen van de hoeveelheid restafval uit huishoudens naar gemiddeld 100 kg per inwoner per jaar.

Wethouder Siebren Siebenga: “door het huishoudelijk afval secuur te scheiden kan een enorme milieuwinst worden behaald en kan de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk worden gehouden.” Wijzigingen Het restafval  wordt voortaan 1 keer in de 3 weken opgehaald, het groene afval  wordt verdeeld in een zomer- en winterregiem; zomers 2 x in de drie weken, ’s winters 1 x per 6 weken. Dit betekent dat het logischer aansluit bij de hoeveelheid groenafval: in de winter is er immers minder groenafval. Voortaan kost het legen van de groene container geen  € 1,00 naar € 0,50 per keer. Daarnaast wordt het inwoners makkelijk gemaakt bijvoorbeeld textiel af te voeren. Voor wie dat nodig heeft zijn er extra inzamelmogelijkheden voor restafval, zoals een extra gratis container of een pasje voor een ondergrondse voorziening. Voorlichting en afvalcoaches De gemeente en Omrin zetten in op een uitgebreid communicatietraject, met zoveel mogelijk persoonlijke communicatie richting inwoners. Inwoners krijgen zo meer kennis over het hoe en waarom van afvalscheiding, met bruikbare tips voor de dagelijkse praktijk, maar bijvoorbeeld ook door praktische hulpmiddelen zoals de afvalapp,  keukenemmertjes voor etensresten en organisch keukenafval. De afvalcoaches, eerder ingezet bij proeven in De Heide en De Knipe zullen een vertrouwd gezicht worden in de hele gemeente. Minder afval is landelijke afspraak Op dit moment wordt in de gemeente Heerenveen nog 162 kg huishoudelijk afval per inwoner per jaar verbrand. De gemeente wil voldoen aan de landelijke doelstellingen van het programma Van Afval Naar Grondstof, van staatssecretaris Mansveld. Het belangrijkste doel van de VANG-doelstellingen is een reductie van het te verbranden huishoudelijk afval tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar. Ervaringen door proeven Sinds begin 2014 experimenteert de gemeente Heerenveen in De Heide en De Knipe met een andere manier van inzamelen. Hierbij is de service op grondstoffen als textiel, groenafval en papier verhoogd en is de service op het restafval versoberd. Dankzij deze verschillende elementen is het scheidingsgedrag in de proefgebieden flink verbeterd waardoor de hoeveelheid te verbranden afval flink gedaald is. Deze werkwijze wordt vanaf 2016 doorgezet in de gehele gemeente. © Foto Flitsnieuws.nl