Nieuwe kamerverhuurbeleid Heerenveen voor de zomer in de raad: ‘Verruiming van regels’

HEERENVEEN - Het kamerverhuurbeleid dat wethouder Van Veen voor ogen heeft wordt omstreeks juni in de raad van de gemeente Heerenveen behandeld.

Het beleid gaat ervan uit om de mogelijkheden om een kamer te verhuren te verruimen. Momenteel zijn er geen regels rondom kamerverhuur. Volgens Van Veen mag het duidelijk zijn dat er beleid nodig is.

,,Nu is rond vijfenzeventig procent waar verhuur plaatsvindt, dan spreek je over ongeveer 56 kamers, niets geregeld in een bestemmingsplan. Om een ander in goede banen te kunnen leiden en om te kunnen handhaven moet er daarom beleid komen”, zegt Van Veen.

De wethouder wijst bij de handhaving onder andere op misstanden die op vijf locaties voorkwamen. Op die plaatsen vindt nu geen verhuur meer plaats.

Die misstanden werden volgens Van Veen als maatgevend gezien door de politiek. ,,Maar als je het afpelt, dan zijn deze vijf gevallen de enige misstanden in de afgelopen jaren geweest."

Zwartwitboek SP

Diezelfde locaties worden volgens de wethouder ook genoemd in het Zwartwitboek dat de SP opstelde rondom misstanden bij de kamerverhuur. ,,Het witte gedeelte ervan hebben we gebruikt om regels op te stellen. Nu is het duidelijk gedaan met misstanden. Want noch vanuit de publieksbalie, noch vanuit de zorg en noch vanuit de afdeling veiligheid komen klachten binnen.”

Het nieuwe beleid gaat ervan uit dat verhuur tot en met vier personen overal in de gemeente Heerenveen wordt toegestaan waar de bestemming wonen geldt. Terwijl voor het aantal van vijf tot en met tien personen kamerverhuur is toegestaan in aanlooproutes, bij lintbebouwing en bij doorgaande wegen waar sprake is van functiemenging met winkels en/of bedrijven.

Arbeidsmigranten

Als derde is er ook een mogelijkheid van bewoning door tien of meer personen. Voor die verhuur wordt individueel een afweging gemaakt door de gemeenteraad. In de praktijk betreft dat de verhuur voor de honderden arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld: Polen, Roemenië, Hongarije, Bulgarije en Litouwen die naar Heerenveen komen. Zij gaan werken in onder andere de: distributie, food, transport, logistiek, tuinbouw en landbouw.

Zo wil de gemeente ruim honderd arbeidsmigranten huisvesten in een voormalige school aan de Jousterweg 28. Omtrent die huisvesting vindt op 28 februari een inloopavond plaats voor omwonenden. Dan wordt onder andere uitleg gegeven over de huisvestingscoördinator die ook in het pand komt te wonen en vierentwintig uur per dag aanwezig is en als aanspreekpunt voor de buurt geldt.

Ook de interne verbouwing komt aan bod, evenals uitleg over verkeer, parkeren en de samenwerking met uitzendbureaus en bedrijven.

Van Veen: ,,We zitten nu in de fase dat de buurt wordt geïnformeerd. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt. De bedoeling is dat de huisvesting van de groep arbeidsmigranten uit voornamelijk Polen voor de jaarwisseling een feit is.”

Bos, Tuin en Dier en Hajé

Eerder kwamen ook een vergunningsaanvraag binnen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Bos, Tuin en Dier. Daar heeft de gemeente Heerenveen destijds ook een publicatie over gedaan. Die aanvraag is nu door het ontbreken van concrete plannen van de baan.

Daarnaast zijn er ook plannen geweest om in het Hajé hotel arbeidsmigranten onder te brengen. Daarover is volgens Van Veen nu niets concreet. ,,Maar als er een aanvraag komt van wie dan ook, dan bekijken we dat uiteraard per geval.”

Stationsstraat

Wel erkent Van Veen dat er aan de Stationsstraat in Heerenveen bij verhuur aan arbeidsmigranten nog steeds sprake is van overlast. ,,Daar zitten teveel huurders op een te kleine ruimte. Daarnaast is er geen toezicht. Onze voorkeur is dat deze groep naar de grote kamers aan de Jousterweg gaat. Wat er vervolgens met het pand aan de Stationsstraat gebeurt, is aan de verhuurder.”

Voor locaties die niet binnen het toekomstige beleid passen komt als het aan Van Veen ligt een overgangsregeling. ,,Onder voorwaarde dat er geen overlast wordt ervaren, worden deze plekken gedoogd. Als omwonenden overlast ervaren, dan kunnen zij dat bij ons melden. Dan hebben wij diverse mogelijkheden om de overlast aan te pakken, zoals buurtbemiddeling van welzijnsstichting Caleidoscoop of via het team zorg en veiligheid (sociaal team) van de gemeente of anders de inzet van de wijk GGD’er. Wij reageren er in elk geval adequaat op en leggen desnoods bestuursdwang op.”

Woningen ter beschikking

Een ander punt rondom verhuur dat dit jaar van de grond moet komen, is verhuur van vijf woningen aan mensen met problemen op het gebied van zelfstandigheid. De woonruimten worden beschikbaar gesteld door woningcorporaties. Daarover zijn prestatieafspraken opgesteld met corporaties.

Vanuit de gemeente worden deze personen op allerlei manieren bijgestaan. Van Veen: ,,Het hoe en wat gaan we nu vormgeven.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)