Medisch specialisten ziekenhuis Tjongerschans en huisartsen uit zuidelijke deel van Friesland starten met meekijkconsulten

HEERENVEEN - Medisch specialisten van ziekenhuis Tjongerschans en huisartsen uit het zuidelijke deel van Friesland starten in maart met zogenaamde meekijkconsulten. Daarover zijn met De Friesland Zorgverzekeraar afspraken gemaakt.

De meekijkconsulten zijn de eerste concrete afspraken binnen een reeks aan plannen en ambities uit het regioplan integrale zorg. Dat is erop gericht om de juiste zorg op de juiste plaats te organiseren voor burgers uit het zuidelijk deel van Friesland.

Een patiënt komt in aanmerking voor een meekijkconsult als de huisarts dit raadzaam acht. De huisarts kan de expertise van een medisch specialist inroepen, zonder dat sprake is van een verwijzing. De medisch specialist kijkt mee en geeft advies. De huisarts blijft hoofdbehandelaar. Dat verandert pas als uit het meekijkconsult blijkt dat een doorverwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk is.

Geen eigen risico

Het voordeel van een meekijkconsult is volgens de betrokkenen dat minder patiënten bij twijfel direct worden doorverwezen naar het ziekenhuis. ,,Hierdoor worden zorgkosten bespaard. Ook voor de patiënt, aangezien voor een meekijkconsult geen eigen risico geldt.”

Daarnaast kan in veel gevallen zorg dichter bij de patiënt worden gebracht, doordat medisch specialisten op vaste dagen aanwezig zijn in een buitenpoli. Dat gebeurt nu al in bijvoorbeeld Joure en Lemmer, waar Tjongerschans onderzoeks- en behandelruimtes heeft.

Samenwerking

Om de samenwerking mogelijk te maken, hebben de huisartsen en medisch specialisten uit de regio Heerenveen zich verenigd in de artsencoöperatie Tjongerzorg. Vanuit deze gezamenlijke coöperatie voeren zij de onderhandelingen met de zorgverzekeraar en geven zij samen met ziekenhuis Tjongerschans , zorginstelling Alliade en de thuiszorgorganisaties invulling aan het bieden van de juiste zorg op de juiste plaats.

,,Dat is best uniek”, zegt Karin Groeneveld, huisarts in Lemmer, voorzitter van de regionale huisartsencoöperatie en bestuurslid van de Friese Huisartsen Vereniging.

,,De eerste, tweede en derde lijn werken in de regio Heerenveen samen vanuit een gedeelde ambitie: de best mogelijke zorg zo doelmatig mogelijk en dichtbij de burger organiseren. Dat is nodig, willen we het ook in de toekomst betaalbaar houden.”

Een meekijkconsult is volgens Groeneveld hierin een belangrijke stap die snel een vervolg krijgt.

,,Zo onderzoeken we: het anders organiseren van wondzorg, het uitvoeren van kleine verrichtingen, integrale behandeling van patiënten met chronische pijn, intensievere samenwerking met de wijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde en zullen we nog dit jaar starten met een mobiel team ouderenzorg.”

Sneller en effectiever

Voor de meekijkconsult geldt eveneens dat het belang van de patiënt altijd voorop staat. ,,De meekijkconsult vervangt dus niet de doorverwijzing naar een medisch specialist”, zegt Xander de Vries, KNO-arts bij ziekenhuis Tjongerschans en voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf.

,,Wat we beogen, is een sneller en effectiever overleg tussen huisarts en medisch specialist waar de patiënt baat bij heeft. Dat kan betekenen dat een overbodige verwijzing naar het ziekenhuis wordt voorkomen, maar ook het omgekeerde: dat een patiënt onnodig lang in onzekerheid leeft over een al dan niet noodzakelijk vervolgtraject in het ziekenhuis.”

Meerjarenafspraak

Het bieden van integrale zorg noemen De Friesland Zorgverzekeraar en de betrokken zorginstellingen, huisartsen en medisch specialisten een speerpunt. Intensievere samenwerking en verandering zijn volgens hen hard nodig om de betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg ook in de toekomst te kunnen borgen.

Om zorg anders in te richten, sloten De Friesland Zorgverzekeraar en ziekenhuis Tjongerschans eind 2018 een meerjarenovereenkomst met als doel om de lange termijn visie uit te rollen.

De gesloten overeenkomst staat binnen Friesland model voor nieuwe meerjarenafspraken die De Friesland Zorgverzekeraar zegt te willen sluiten met andere zorgaanbieders.