FOTO’S | Oude situatie van rond 1920 mogelijk hersteld bij opknapbeurt uitkijktoren en Berg van Brongergea in Oranjewoud

ORANJEWOUD - De uit 1924 stammende uitkijktoren in de bossen van Oranjewoud krijgt in het najaar een opknapbeurt. Daarbij wordt het beton onder handen genomen. Ook wordt de oriëntatietafel bovenin de toren op een vandalismebestendige manier teruggeplaatst.

Daarnaast wordt door de Stichting Belvedère Oranjewoud momenteel gewerkt aan een plan van aanpak om de Berg van Brongergea waar de toren op staat te renoveren. Daarover zijn ondertussen verkennende gesprekken gevoerd met onder andere de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). Daar moeten afspraken mee worden gemaakt omdat de Belvedère en de berg Rijksmonument zijn en moeten voldoen aan strenge voorschriften voor wat betreft wijzigingen en/of aanpassingen.

De stichting denkt bij de restauratie van de berg aan een oplossing waarbij tegelijkertijd een oude situatie van rond 1920 wordt hersteld. In dat geval wordt ook aan de achterkant (noordzijde) van de Belvedère een opgang gerealiseerd. Deze sluit dan aan op de Belvedèrereed.

,,Dat plan bevindt zich in een beginstadium. Als heel voorlopige inschatting van de kosten is een bedrag van 150.000 euro genoemd”, zegt Jan Eize de Boer, voorzitter van de Stichting Belvedère Oranjewoud. Die stichting bestaat uit vrijwilligers en zet zich in voor het behoud van de toren.

QR-code bij toren

,,Wij hebben geen andere inkomsten. Daarom hopen wij onder andere op steun van het publiek. Zo hebben wij het streven om zo snel mogelijk QR-code te realiseren bij de toren, waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden gedaan. De realisatie ervan kost echter geld. Gezien het vandalisme bij de toren worden er nog wel wat eisen gesteld aan de uitvoering van die gedachte.”

Daarnaast komt er een doneerknop op de website www.belvederetoren.nl. Wie dat wil, kan via die knop eveneens een bijdrage doen. Zie ook de Facebookpagina van de Stichting Belvedère Oranjewoud

Periodieke Instandhoudings Plan

Het onderhoud aan de toren wordt uitgevoerd op basis van het door de Monumentenwacht gemaakte Periodieke Instandhoudings Plan (PIP) dat loopt van 2019 tot 2024. De kosten bedragen ongeveer 23.000 euro. Daarvoor is vanuit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) ondertussen een subsidieaanvraag van 9.086 euro toegekend. Voor de resterende kosten is nog geen dekking gevonden.

Het bekostigen van het terugplaatsen van de oriëntatietafel, die na de eerste plaatsing in 1995 inmiddels meerdere malen door vandalen is verwijderd, zit bij het bedrag van het onderhoud van de toren in. 

De laatste versie van de oriëntatietafel ligt al enige jaren in opslag bij Staatsbosbeheer. Bij bezoekers bleek veel behoefte te bestaan aan informatie over wat er in de omgeving is te zien vanaf de toren.

Beleidsplan

De restauratie van de toren en de berg staan beschreven in het beleidsplan 2019-2024 van de Stichting Belvedère Oranjewoud. De nadruk ligt enerzijds op technische maatregelen om de toren en berg in goede onderhoudsstaat te houden of te brengen, anderzijds gaat het volgens het beleidsplan om activiteiten die ervoor moeten zorgen dat ook de financiële middelen beschikbaar zijn om de noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Tegelijkertijd spreekt het bestuur van de stichting in datzelfde beleidsplan de ambitie uit om te komen tot ,,een duurzame, historisch verantwoorde en wellicht spraakmakende oplossing voor de eerder genoemde problemen met de berg.”

De Boer: ,,Met de berg is er inderdaad wel een probleem. Door meerdere oorzaken is berg de afgelopen jaren sterk aan erosie onderhevig geweest. Zoals door vandalisme en door te weinig en verkeerde begroeiing die de grond kan vasthouden. Door de slechte toestand van de berg komt zo langzamerhand de toegang tot de toren in het geding. In ons beleidsplan hebben wij de ambitie uitgesproken om definitief af te rekenen met dit min of meer steeds terugkerend probleem.”

‘Nog uitwerken’

Volgens de Boer moet er de komende tijd in elk geval wat gebeuren met de berg. ,,En dat zal ook gebeuren. Maar wij streven naar een betere en mooiere oplossing. Met de uitwerking van het plan zijn we echter nog maar nauwelijks begonnen. Het is ook niet voor niks dat de realisatietermijn voorlopig zo lang is. De plannen moeten nog worden uitgewerkt en afgestemd, maar vervolgens moet ook nog de financiering rondkomen. Want de stichting heeft geen enkele eigen bron van inkomsten.”

De Boer: ,,We willen onze unieke betonnen uitzichttoren en berg zodanig goed onderhouden dat de toren open kan blijven voor publiek en dat ook toekomstige generaties zich kunnen blijven vergapen aan dit prachtige bouwwerk. Om dat te kunnen realiseren zijn voor de komende beleidsperiode activiteiten geformuleerd die daarvoor moeten zorgen of daaraan bij moeten dragen.”

Erosie

De berg is om meerdere redenen aan erosie onderhevig. Het beklimmen en afdalen van de berg op een niet bedoelde wijze is daarvan één. Deels wordt dat veroorzaakt door vandalisme, maar ook doordat de toren ook vanaf de Marijkemuoiwei kan worden benaderd en niet duidelijk is dat de toegang tot de toren aan de zuidzijde is. 

In het beleidsplan staat om die reden eveneens een wens voor een nieuwe toegang aan de (noord)zijde van de Marijkemuoiwei. Bezoekers kunnen sinds enkele jaren vanaf de Marijkemuoiwei via de Belvedèrereed naar de toren lopen. 

Door een opgang aan de noordzijde te realiseren zegt de stichting dat probleem te willen aanpakken. Daardoor wordt bovendien een historische situatie hersteld. Vroeger, in de periode van de houten toren (1917-1924), was er ook een opgang aan de noordzijde. 

Ineens aanpakken

Omtrent de Berg van Brongergea zet de stichting erop om de berg te renoveren en tegelijkertijd een nieuwe toegang aan te leggen de hoofdtoegang naar de berg te herstellen en op te knappen. Mocht de financiering ervan niet rondkomen, dan wordt in elk geval de berg gerenoveerd en wordt de hoofdtoegang hersteld en opgeknapt.

Het herstel en opknappen van de hoofdtoegang is nodig omdat vanwege erosie en door verzakkingen en vernielingen de huidige hoofdopgang in slechte staat verkeert. De optrede van de trappen is in het algemeen te hoog en vooral de laatste stap om op het bordes te komen wordt gezien als veel te hoog.

Daar komt volgens de stichting bij dat de uitvoering van de opgang, met trottoirbanden en steigerbuizen, niet past in de stijl van de toren.

De uitvoering van de plannen rondom de berg moet uiterlijk gereed zijn in 2024. Daarvoor is de SIM-aanvraag ondertussen gehonoreerd voor een bedrag van 29.897 euro. Dat bedrag is beschikbaar gesteld voor renovatie van de berg en het herstel en opknappen van de hoofdtoegang. Wordt ook de oude situatie hersteld, dan kost dat in totaal 60.000 euro. Daar is nog geen subsidie voor gevonden.

,,Voor het totaalplan maakte architectenbureau INBO van Eerde Schippers al schetsen. Ook zijn verkennende gesprekken geweest met betrokken instanties als de RCE, Staatsbosbeheer en de afdeling Monumenten van de gemeente Heerenveen. Momenteel werken we in een Plan van Aanpak de verschillende stappen verder uit”, ze staat in het beleidsplan van de Stichting Belvedère Oranjewoud 2019-2024.

‘Veilig voor bezoekers’

De toren was in oktober 2017 een paar dagen dicht vanwege een kapotte stijl. Die is destijds provisorisch hersteld. De toren is vervolgens weer opengesteld voor publiek. De Monumentenwacht en laten ook de gemeente Heerenveen stelden daarbij vast dat de toren weer veilig was

Een woordvoerder van de gemeente Heerenveen laat desgevraagd weten dat de toren ook nu veilig is voor bezoekers. 

„Wij zijn er daarnaast van op de hoogte dat onderhoud aan de toren en de heuvel waar deze op staat nodig is. Maar de kosten van het onderhoud van de toren is voor de eigenaar zelf. De gemeente is geen eigenaar van de uitkijktoren.” 

Ook is er bij de gemeente volgens de woordvoerder geen aanvraag binnengekomen voor een bijdrage. Wel is er gesproken of er mogelijkheden zijn via social return bedrijven te vragen of zij de werkzaamheden deels of helemaal willen oppakken. 

„In gesprekken met bedrijven nemen we de werkzaamheden aan de uitkijktoren nu mee als mogelijkheid voor social return. Hier zijn helaas geen garanties voor te geven.”

In de Heerenveense Courant van woensdag 6 maart komt een interview te staan met vrijwilligers van de Stichting Belvedère Oranjewoud.

(Tekst Jitze Hooghiemstra/foto’s Max van Gelder)