LEZERSFOTO | ‘Rekraasjegebiet De Heide soe him samar liene kinne foar in lokaasje fan in spannende horrorfilm’

HEERENVEEN ,,Nee, it is noch gjin Halloween. Dat wurdt dit jier hâlden op tongersdei 31 oktober. Mei it minne waar fan hjoed de dei, stoarm, reinwetter en wiete snie. Rekraasjegebiet De Heide soe him samar liene kinne foar in lokaasje fan in spannende horrorfilm. Mei wat fantasij en romtlik ynsjoch, spylje jo miskien sels wol de haadrol yn dizze thriller.”

Dat schreef Henk Schriemer bij de foto die hij ons stuurde.

Heeft u zelf ook een foto voor de Heerenveense Courant? Dan kunt u deze sturen naar hrv@ndcmediagroep.nl.

Graag kort vermelden waar de foto is gemaakt en wat er is zien op de foto.